ਸੰਬੰਧਕ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਸੰਬੰਧਕ : ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ , ਪੜਨਾਂਵ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਰਥਗਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ-ਨੇ , ਨੂੰ , ਨਾਲ , ਲਈ , ਵਿੱਚ , ਕੋਲ , ਉੱਤੇ , ਹੇਠਾਂ , ਦਾ , ਆਦਿ । ਜਿਸ ਨਾਂਵ/ਪੜਨਾਂਵ/ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਮਿਤ ਰੂਪਾਂ ( ਨ/ਵ-ਅੰਤਕ ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ‘ ਮੁੰਡਾ` ਦਾ ਇੱਕਵਚਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਪ ‘ ਮੁੰਡੇ` ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ‘ ਮੁੰਡਿਆਂ` ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ( ਮੁੰਡੇ/ਮੁੰਡਿਆਂ , ਨੇ , ਲਈ , ਨੂੰ ਆਦਿ ) । ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਮੈਂ + ਨੂੰ = ਮੈਨੂੰ; ਮੈਂ + ਤੋਂ = ਮੈਥੋਂ , ਆਦਿ ) । ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ( ਜਾਣ ਨੂੰ/ਲਈ/ਵਾਸਤੇ/ਤੋਂ ਆਦਿ ) ।

        ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ , ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ( ਵੇਖੋ : ਕਾਰਕ ) । ਉਂਞ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਗਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

        ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ-ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ( ਕਰਤਾ , ਕਰਮ , ਕਰਨ , ਅਧਿਕਰਨ , ਅਪਾਦਾਨ , ਸੰਪਰਦਾਨ , ਆਦਿ ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

        ਕਰਤਾ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ‘ ਨੇ` ਸੰਬੰਧਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ਵਾਕ 1 ) ; ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ ਨੇ`ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ।

                                                      1. ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ।

        ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ ਨੂੰ` ਸੰਬੰਧਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ ਨੂੰ` ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਲਈ ਵੀ , ਸਮੇਂ/ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

                                                    2. ਦਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ।

                                                      3. ਸੇਠ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ।

                                                      4. ਮੈਂ , ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ।

                                                      5. ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ।

        ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਲਈ ਨਾਲ , ਦੁਆਰਾ , ਰਾਹੀਂ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :

                                                      6. ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਸੇਬ ਕੱਟਿਆ ।

                                                      7. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ।

        ‘ ਵਿੱਚ` , ‘ ਉੱਤੇ` , ‘ ਅੰਦਰ` , ਆਦਿ ਸੰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ‘ ਵਿੱਚ` ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਾਕਰਾ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

                                                        8. ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ ।

                                                        9. ਕਿਤਾਬ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ।

                                                        10. ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ।

                                              11. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ।

        ਅਪਾਦਾਨ-ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖ ਸੰਬੰਧਕ  ‘ ਤੋਂ` , ‘ ਹੈ` ਹੈ । ਵਿੱਚੋਂ , ਉੱਤੋਂ , ਹੇਠੋਂ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :

                                                        12. ਉਹ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿਗ ਪਿਆ ।

                                                        13. ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

                                                        14. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

                                    15. ਮੋਹਣ ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ।

        ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ ਲਈ` , ‘ ਵਾਸਤੇ` ਆਦਿ ਸੰਬੰਧਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ :

                                    16. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਲਿਆਂਦਾ ।

        ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ ਦਾ` ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ‘ ਦਾ` ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ‘ ਵਚਨ` ਅਤੇ ‘ ਲਿੰਗ` ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ ( ਦਾ , ਦੇ , ਦੀ , ਦੀਆਂ ) । ‘ ਦਾ` ਤੋਂ , ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂਵ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂਵ ਇਸ ਨਾਲ ‘ ਵਚਨ` ਅਤੇ ‘ ਲਿੰਗ` ਦੀ ਸਮਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਸਤਾ , ਦੇ ਬਸਤੇ , ਦੀ ਕਿਤਾਬ , ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ) । ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ‘ ਦਾ-ਯੁਕਤ` ਪੜਨਾਂਵੀ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ-ਮੈਂ + ਦਾ = ਮੇਰਾ , ਅਸਾਂ + ਦਾ = ਸਾਡਾ , ਤੂੰ + ਦਾ = ਤੇਰਾ , ਤੁਸੀਂ + ਦਾ = ਤੁਹਾਡਾ , ਆਦਿ । ‘ ਦਾ` ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ-ਮੁੰਡੇ ਦਿਆ ਭਰਾਵਾ! , ਮੁੰਡੇ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ! , ਮੁੰਡੇ ਦੀਓ ਭੈਣੋ! , ਆਦਿ ।

        ‘ ਦਾ` ਸੰਬੰਧਕ , ਦਰਅਸਲ , ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ , ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ , ਸਮੇਂ/ਸਥਾਨ , ਗਿਣਤੀ/ਮਿਣਤੀ , ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ :

                                                        17. ਉਹ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ।

                                                        18. ਇਹ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ।

                                                        19. ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ , ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

                                                        20. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਸੀ

                                    21. ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

        ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ ਦਾ` ਇੱਕ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ । ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ , ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕ ।

        ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ , ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਜ , ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਨੂੰ , ਨੇ , ਤੋਂ , ਕੋਲ , ਨਾਲ , ਦਾ , ਵਿੱਚ , ਉੱਤੇ , ਹੇਠ ਆਦਿ ।

        ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਰਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਵਾਕਾਤਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ ਦੋ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ‘ ਦਾ` ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ-ਦੇ ਵਿੱਚ , ਦੇ ਨਾਲ , ਦੇ ਕੋਲ , ਦੇ ਉੱਤੇ , ਦੇ ਲਾਗੇ , ਆਦਿ । ‘ ਦਾ` ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ :

                  22.  ੳ.  ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਿਆ ।

                                    ਅ.  ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਿਆ ।

                                    ੲ.  ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ।

                  ਸ.  ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ।

        ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਕ  ਦੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ ਤੋਂ` ਸੰਬੰਧਕ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ : ਕੋਲੋਂ ( ਕੋਲ + ਤੋਂ ) , ਵਿੱਚੋਂ ( ਵਿਚ + ਤੋਂ ) , ਬਾਹਰੋਂ ( ਬਾਹਰ + ਤੋਂ ) , ਆਦਿ ।

              23.          ਉਸ ਨੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ।

              24.          ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ।


ਲੇਖਕ : ਵੇਦ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ,
ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 4262, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-01-17, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਸੰਬੰਧਕ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਬੰਧਕ [ ਵਿਸ਼ੇ ] ( ਵਿਆ ) ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ਾ; ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ( ਨੂੰ , ਤ¨ , ਉਤੇ )


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 7463, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅPlease Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.