ਰੈਮ ਸਰੋਤ : ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

RAM

ਰੈਮ ( RAM ) ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈੱਸ ਮੈਮਰੀ ( Random Access Memory ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ । ਰੈਮ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ( Chip ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ( Volatile ) ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰੈਮ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰੈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਮਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਯੂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ' ਤੇ ਸੀਪੀਯੂ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਰੈਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰੈਮ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੋਗੇ । ਗ੍ਰਾਫੀਕਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰੈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਰੈਮ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :

•· ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ( DRAM )

•· ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ( SRAM )

( i ) ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ : ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੈੱਲ ਪਰਿਪੱਥਾਂ ( Circuits ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ       ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਰਿਪੱਥ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕਪੈਸਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ' ਤੇ ਕਪੈਸਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਪੈਸਟਰ ' ਸਿਫ਼ਰ' ( 0 ) , ' ਇਕ' ( 1 ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਪੱਧਰ ' ਜ਼ੀਰੋ' ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੱਧਰ ' ਇਕ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

( ii ) ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ : ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਵੀ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਆਦਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਟਾਈਮ 80 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ 80 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 120 ਤੋਂ 200 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।


ਲੇਖਕ : ਸੀ.ਪੀ. ਕੰਬੋਜ,
ਸਰੋਤ : ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 4086, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਰੈਮ ਸਰੋਤ : ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

RAM

ਰੈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ- ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈੱਸ ਮੈਮਰੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ , ਸੀਡੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।


ਲੇਖਕ : ਸੀ.ਪੀ. ਕੰਬੋਜ,
ਸਰੋਤ : ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 4086, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅPlease Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.